Visie

 't SLOEBERKE wil een veilig en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. 

Het pedagogisch functioneren wordt ondersteund en bevorderd conform de richtlijnen (kwaliteitscriteria) van Kind en Gezin. 


Enkele punten die belangrijk zijn in de pedagogische visie van onze kribbe: 

 

A. Voor de groep

- Men streeft naar een veilig en kindvriendelijk klimaat, waar elk kind zich geborgen voelt. 

- Zorgen voor een warm onthaal. De kinderverzorgsters helpen nieuwe kinderen zo snel mogelijk te wennen aan hun nieuwe omgeving. Er wordt dagelijks voldoende tijd vrijgemaakt om elk kind te verwelkomen en er afscheid van te nemen. 

- Voldoende en afwisselende spelactiviteiten aanbieden, aangepast aan de leeftijd en de vaardigheden van de kinderen. Er moet telkens opnieuw gezocht worden naar een evenwicht tussen vrije en begeleide activiteiten, rustig spel en bewegingsspelen, creatieve activiteiten en fantasiespel. De kinderverzorgsters zorgen ook voor voldoende rustmomenten. 

- De sociale vaardigheden van de kinderen moeten gestimuleerd worden, zeker wanneer kinderen hierin geremd zijn door een tweetalige opvoeding.

B. Voor de individuele kinderen 

- De ontwikkeling van elk kind wordt van nabij opgevolgd, o.a. door systematische observatie. De kinderverzorgsters gebruiken observatieboekjes en brengen hierover verslag uit op de teamvergaderingen. 

- Elk kind moet de nodige bewegingsvrijheid krijgen, men moet dus flexibel inspelen op de vragen en ontwikkelingsnoden van elk individueel kind.

 

1. De directie en het personeel willen nauw samenwerken met de ouders. 

Zij verstrekken de ouders alle informatie over de dienstverlening en houden hen doorlopend op de hoogte van de vorderingen van hun kind. Er is regelmatig overleg. 

De ouders geven het kinderdagverblijf alle inlichtingen die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van het kind. Zij kunnen met hun vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van het kind terecht bij het personeel. ( meer informatie over onze visie op samenwerking met de ouders: zie kwaliteitshandboek 't Sloeberke)

 

2. 't SLOEBERKE  beschikt over een team deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur. 

De kinderverzorgsters die instaan voor de verzorging en de opvoeding van de kinderen werken onder rechtstreeks toezicht van de verpleegster. Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing. Het kinderdagverblijf stelt hiervoor een aangepast vormingsplan op.

't Sloeberke heeft op regelmatige basis stagairs op de werkvloer. Om hen goed op de leiden (en alle taken goed te leren),  werken ze onder voordurend toezicht en begeleiding van onze medewerkers alsook met de monitrices van de school.

 

 

Het kwaliteitshandboek van 't Sloeberke:

* Vormt de basis voor de formulering van de kwaltiteitsdoelstellingen. Doelstelling van kwaliteitszorg is: 'Verantwoorde zorg verstrekken aan iedere gebruiker.'

* Steunt op de deelname van de medewerkers: alle procedures worden samen besproken en bijgestuurd indien nodig.

* Streeft naar voordelen voor gebruikers, medewerkers, voorziening en samenleving.

Op eenvoudige vraag van de gezinnen aan de verantwoordelijke, kan dit kwaliteitshandboek worden ingekeken.